[اسم]

die Differenz

قابل شمارش مونث

1 تفاوت اختلاف

2 تفریق (ریاضی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان