[عبارت]

einen Ausblick geben

/ˈaɪ̯nən ˈaʊ̯sblɪk ˈɡeːbn̩/

1 یک چشم‌انداز ارائه دادن

  • 1.Am Ende meines Vortrags werde ich Ihnen einen Ausblick geben, mit welcher Strategie wir global weiter wachsen wollen.
    1. من می‌خواهم در پایان سخنرانی به شما یک چشم‌انداز ارائه بدهم که ما با چه راهبردی به صورت جهانی می‌خواهیم توسعه بیابیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان