[عبارت]

einen Ausblick geben

/ˈaɪ̯nən ˈaʊ̯sblɪk ˈɡeːbn̩/

1 یک چشم‌انداز ارائه دادن

  • 1. Am Ende meines Vortrags werde ich Ihnen einen Ausblick geben, mit welcher Strategie wir global weiter wachsen wollen.
    1 . من می‌خواهم در پایان سخنرانی به شما یک چشم‌انداز ارائه بدهم که ما با چه راهبردی به صورت جهانی می‌خواهیم توسعه بیابیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان