[صفت]

epigonenhaft

قابل مقایسه

1 مقلدانه تقلیدی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان