[اسم]

die Etymologie

قابل شمارش مونث

1 ریشه‌شناسی واژه‌پژوهی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان