[فعل]

führen

/ˈfyːʁən/
فعل گذرا
[گذشته: führte] [گذشته: führte] [گذشته کامل: geführt] [فعل کمکی: haben ]

1 هدایت کردن راهنمایی کردن

مترادف و متضاد begleiten gehen mit geleiten
etwas (Akk.) führen
کسی را هدایت/راهنمایی کردن
 • 1. Der Lehrer führt seine Schüler durch das Museum.
  1. معلم دانش آموزانش را در موزه راهنمایی کرد.
 • 2. einen Blinden führen
  2. فرد نابینا را راهنمایی کردن

2 مدیریت کردن رهبری کردن

مترادف و متضاد betreiben herrschen über leiten lenken vorstehen
ein Geschäft/Hotel/... führen
مغازه/هتل/... را رهبری کردن
 • 1. Frau Meyer führt den Betrieb schon seit zehn Jahren.
  1. خانم "میر" الان ده سال است که شرکت را مدیریت می‌کند.
 • 2. Seit dem Tode seiner Frau führt er die Firma allein.
  2. پس از مرگ زنش او به تنهایی شرکت را مدیریت کرده‌است.
 • 3. Sie hat das Restaurant zehn Jahre lang geführt.
  3. او این رستوران را به مدت ده سال است که اداره میکند.

3 حرکت دادن

مترادف و متضاد bewegen
etwas (Akk.) führen
چیزی را حرکت دادن [هدایت کردن]
 • 1. den Ball mit der Hand führen
  1. توپ را با دست حرکت دادن [هدایت کردن]
 • 2. Die Kamera führt beim Filmen ruhig.
  2. دوربین در فیلم به آرامی حرکت میکند.

4 حمل کردن

مترادف و متضاد befördern schaffen tragen
etwas (Akk.) mit sich (Dat.) führen
چیزی را همراه خود حمل کردن [بردن]
 • 1. Der Fluss führt Sand mit sich.
  1. رودخانه با خود خاک حمل می‌کند.
 • 2. Er führt nie viel Geld mit sich.
  2. او پول زیادی را همراه خود نمی‌برد.

5 داشتن

مترادف و متضاد haben
einen Namen/Titel führen
اسمی/عنوانی داشتن
 • 1. einen Titel führen
  1. عنوانی داشتن
 • 2. Er führt den Namen Müller.
  2. نامش مولر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان