[صفت]

führend

قابل مقایسه

1 عمده مهم، پیشرو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان