[اسم]

der Führerscheintourismus

/ˈfyːʀɐˌʃaɪ̯ntuˈʀɪsmʊs/
غیرقابل شمارش مذکر
[ملکی: Führerscheintourismus]

1 گواهی‌نامه گردشگری

توضیحاتی در رابطه با این واژه
به گواهی‌نامه ای که خارج از آلمان گرفته شده باشد، گواهی‌نامه گردشگری گفته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان