[اسم]

die Führerscheinprüfung

/fˈyːrɜʃˌaɪnpryːfˌʊŋ/
قابل شمارش مونث

1 امتحان گواهینامه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان