[اسم]

die Fahrbahn

/ˈfaːɐ̯ˌbaːn/
قابل شمارش مونث
[جمع: Fahrbahnen] [ملکی: Fahrbahn]

1 راه مسیر، جاده

  • 1.Fahren Sie bitte vorsichtig. Es sind Kühe auf der Fahrbahn.
    1. لطفا با احتیاط رانندگی کنید. در راه گاو هست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان