[اسم]

die Gefangenschaft

قابل شمارش مونث

1 حبس زندان، اسارت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان