[فعل]

gefallen

/ɡəˈfalən/
فعل بی قاعده ضعیف فعل ناگذر
[گذشته: gefiel] [گذشته: gefiel] [گذشته کامل: gefallen] [فعل کمکی: haben ]

1 خوش آمدن پسندیدن، دوست داشتن

مترادف و متضاد ankommen bei ansprechen behagen missfallen
jemand/etwas gefällt jemandem
کسی از کسی/چیزی خوشش آمدن
 • 1. Das gefällt mir.
  1. از این خوشم می‌آید [این را می‌پسندم].
 • 2. Der Film hat mir gut gefallen.
  2. از این فیلم خیلی خوشم می‌آید.
 • 3. Er gefällt mir nicht.
  3. من از او خوشم نمی‌آید.

2 پذیرفتن تن دادن، تسلیم شدن (sich gefallen)

مترادف و متضاد hinnehmen
sich (Dat.) etwas (Akk.) gefallen lassen
به چیزی تن دادن [پذیرفتن، تسلیم شدن]
 • 1. Er lässt sich immer alles gefallen.
  1. او همیشه همه‌چیز را می‌پذیرد.
 • 2. Warum lässt du dir seine Gemeinheiten gefallen?
  2. چرا تو تسلیم رذالت‌های او می‌شوی؟
[اسم]

der Gefallen

/ɡəˈfalən/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Gefallen] [ملکی: Gefallens]

3 لطف محبت

مترادف و متضاد Entgegenkommen Gefälligkeit
jemandem einen Gefallen tun
در حق کسی لطف کردن
 • Kannst du mir einen Gefallen tun und mir Toast aus dem Laden mitbringen?
  آیا می‌توانی لطفی در حقم بکنی و با خودت از مغازه برایم نان تست بیاوری؟
jemanden um einen Gefallen bitten
از کسی درخواست لطفی کردن
 • Ich will Sie um einen Gefallen bitten.
  می‌خواهم از شما درخواست لطفی بکنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان