[اسم]

die Germanistik

/ɡɛʁmaˈnɪstɪk/
غیرقابل شمارش مونث
[ملکی: Germanistik]

1 مطالعات آلمانی دانش زبان و ادبیات آلمانی

  • 1. Germanistik als Hauptfach studieren
    1 . به عنوان رشته اصلی مطالعات آلمانی خواندن
  • 2. In Japan und Korea hat die Germanistik eine lange Tradition.
    2 . در ژاپن و کره، مطالعات آلمانی یک تاریخچه طولانی دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان