[فعل]

gernhaben

/ɡˈɛɾnhɑːbən/
فعل بی قاعده ضعیف فعل گذرا
[گذشته: hatte gern] [گذشته: hatte gern] [گذشته کامل: gerngehabt] [فعل کمکی: haben ]

1 دوست داشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان