[اسم]

das Glück

/ɡlʏk/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Glück(e)s]

1 شانس

  • 1.Du hast dich nicht verletzt. Da hast du Glück gehabt.
    1. تو آسیب ندیدی، خیلی شانس آوردی.
Zum Glück
خوشبختانه
  • Es hat geregnet. Zum Glück hatte ich einen Regenschirm dabei.
    باران آمد. خوشبختانه یک چتر همراه خودم داشتم.
Viel Glück
موفق باشی
  • Viel Glück bei der Prüfung!
    در امتحان موفق باشی!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان