[فعل]

glücken

فعل گذرا و ناگذر

1 موفق شدن توفیق یافتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان