[حرف ندا]

hallo

/ˈhaloː/

1 سلام درود

مترادف و متضاد Tschüss
  • 1.Hallo Inge! Wie geht’s?
    1. سلام 'اینگه'! چطوری؟
  • 2.Hallo, wie geht’s? − Danke, gut, und dir?
    2. سلام، چطوری؟ - ممنون، خوبم، تو چطوری؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان