[حرف ندا]

hallo

/ˈhaloː/

1 سلام درود

مترادف و متضاد Tschüss
  • 1. Hallo Inge! Wie geht’s?
    1 . سلام "اینگه"! چطوری؟
  • 2. Hallo, wie geht’s? − Danke, gut, und dir?
    2 . سلام، چطوری؟ - ممنون، خوبم، تو چطوری؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان