[جمله]

Hallo? Hier ist ...

/haloː hiːɐ ɪst/

1 سلام؟ اینجا ... است.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان