[فعل]

hallen

فعل گذرا و ناگذر

1 طنین انداختن صدا دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان