[اسم]

das Halfter

قابل شمارش خنثی

1 افسار مهار

2 کمربند اسلحه نگه‌دارنده اسلحه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان