[فعل]

hauchen

فعل گذرا و ناگذر

1 نفس کشیدن تنفس کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان