[اسم]

das Jahr

/jaːɐ̯/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Jahre] [ملکی: Jahr(e)s]

1 سال

مترادف و متضاد Kalenderjahr Lebensjahr zwölf Monate
 • 1.Der Bau des Hauses dauerte 2 Jahre.
  1. ساخت این خانه دو سال طول کشید.
ein halbes/ganzes Jahr
نیم سال/ یک سال کامل
 • Es ist fast ein halbes Jahr her.
  تقریباً یک سال گذشته است.
das kommende/nächste/... Jahr
سال آینده/بعد/...
 • Im nächsten Jahr werden wir euch bestimmt besuchen.
  حتماً سال بعد شما را می‌بینیم [به دیدن شما می‌آییم].
ein schönes/schweres/ereignisreiches/... Jahr
سالی خوب/سخت/پرحادثه/...
 • Wir wünschen Ihnen ein schönes Jahr.
  ما برای شما سال خوبی را آرزومندیم.
die Jahre der Jugend
سال‌های جوانی
 • Die Jahre der Jugend waren sehr anstrengend.
  سال‌های جوانی بسیار سخت بودند.
(Alter) Jahre alt sein
(سن) ساله بودن
 • Sie ist 10 Jahre alt.
  او 10 ساله است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان