[عبارت]

jemandem auf dem Kopf herumtanzen

/jeːmandəm aʊf deːm kɔpf heːɐ ʊmtantsən/

1 (به کسی) بی احترامی کردن

  • 1.Ein bisschen Strenge muss auch sein, sonst tanzen die Kinder den Eltern auf dem Kopf herum.
    1. من هم باید مقداری سخت گیر باشم در غیر این صورت، کودکان (به ما) بی احترامی می‌کنند.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "بر روی [به دور] سر کسی رقصیدن" است و کنایه از "بی احترامی کردن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان