[ضمیر]

jemand

/ˈjeːmant/

1 کسی یک نفر، فردی

  • 1.Hat jemand einen Bleistift für mich?
    1. کسی مداد دارد به من بدهد؟
  • 2.Ist da jemand?
    2. کسی آن‌جا است؟
  • 3.Kennst du jemand, der mir ein Fahrrad leihen kann?
    3. کسی را می‌شناسی که بتواند به من یک دوچرخه قرض بدهد؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان