[قید]

jemals

/ˈjeːmals/
غیرقابل مقایسه

1 تا به حال هیچ وقت

  • 1.Hast du jemals daran geglaubt?
    1. آیا تا به حال به این باور داشته ای؟
  • 2.Hast du jemals von dem Problem gehört? – Nein, nie.
    2. آیا تا به حال از این مشکل (چیزی) شنیده ای؟ - نه، هرگز.
  • 3.Ich bezweifle, dass er jemals Erfolg haben wird.
    3. من شک دارم که او هیچ وقت موفق شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان