[عبارت]

jemandem an den Kragen wollen

/jeːmandəm an deːn kʁaːgən vɔlən/

1 (با کسی) دست به یقه شدن یقه (کسی را) گرفتن

  • 1.Es siehst so aus, als wolltest du mir gleich an den Kragen.
    1. اینطور به نظر می‌آید که تو می‌خواهی با من دست به یقه بشوی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان