[فعل]

knicken

فعل گذرا
[فعل کمکی: haben ]

1 شکستن (به نحوی که قطع نشود)

2 خم کردن

3 تا کردن تا زدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان