[اسم]

die Last

قابل شمارش مونث

1 بار محموله

2 بدهی جریمه، مالیات

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان