[صفت]

lasterhaft

قابل مقایسه

1 هرزه فاسد، افسارگسیخته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان