[فعل]

lasten

فعل گذرا و ناگذر

1 فشار آوردن بر دوش کسی سنگینی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان