[اسم]

die Misswirtschaft

قابل شمارش مونث

1 اقتصاد ناکارآمد نابسامانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان