[فعل]

miss­gön­nen

/ˈmɪsˈɡœnən/
فعل گذرا
[گذشته: missgönnte] [گذشته: missgönnte] [گذشته کامل: missgönnt] [فعل کمکی: haben ]

1 ناسزاواردیدن مصلحت‌ندیدن

مترادف و متضاد gön­nen
  • 1.Obwohl er kein Sozialist ist, missgönne ich ihm seinen Erfolg nicht.
    1. اگرچه او جامعه‌شناس نیست، موفقیتش را ناسزاوار نمی‌بینم.
  • 2.Wer wollte den mittel- und osteuropäischen Völkern ihre persönliche und nationale Freiheit missgönnen?
    2. چه‌کسی برای اهالی اروپای مرکزی و شرقی آزادی شخصی و ملی را ناسزاوار می‌بیند؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان