[عبارت]

Mist bauen

/mɪst ˈbaʊ̯ən/

1 اشتباه کردن

مترادف و متضاد Fehler machen
  • 1.Er hat Mist gebaut und jetzt muss er mit den Folgen leben.
    1. او اشتباه کرد و حالا باید با پیامدهایش زندگی کند.
  • 2.Ich habe großen Mist gebaut.
    2. من اشتباه بزرگی کردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان