[عبارت]

oder so

/ˌoːdɜ zˈoː/

1 یا چیز دیگری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان