[اسم]

der Ofen

/ˈoːfən/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Öfen] [ملکی: Ofens]

1 اجاق اجاقگاز

  • 1.Machst du das Feuer im Ofen an?
    1. آیا آتش اجاق را روشن می کنی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان