[صفت]

offenbar

/ˈɔfn̩baːɐ̯/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: offenbarer] [حالت عالی: offenbarsten]

1 ظاهرا واضح، بدیهی

  • 1.Das Restaurant ist heute offenbar geschlossen.
    1. این رستوران ظاهرا امروز بسته است.
[قید]

offenbar

/ˈɔfn̩baːɐ̯/
غیرقابل مقایسه

2 ظاهرا

  • 1.Offenbar hat er nichts zu tun
    1. ظاهرا او هیچ (کاری) برای انجام دادن ندارد.
  • 2.Sie ist offenbar sehr begabt.
    2. او ظاهرا خیلی بااستعداد است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان