[اسم]

die Offenbarung

قابل شمارش مونث

1 وحی الهام

2 آشکارسازی افشا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان