[اسم]

das Rollenspiel

/rˈɔlənʃpˌiːl/
قابل شمارش خنثی

1 بازی‌کردن نقش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان