[اسم]

Rosenthal

/rˈoːzəntˌɑːl/
غیرقابل شمارش مونث

1 روزنتهال (نام کارخانه ای در آلمان)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان