[فعل]

stückeln

فعل گذرا و ناگذر

1 به هم وصل کردن باهم جور کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان