[صفت]

stündlich

قابل مقایسه

1 ساعت‌به‌ساعت هرساعت

2 هرلحظه هر آن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان