[فعل]

stürmen

/ˈʃtʏʁmən/
فعل گذرا
[گذشته: stürmte] [گذشته: stürmte] [گذشته کامل: gestürmt] [فعل کمکی: haben & sein ]

1 طوفان شدن طوفان آمدن

  • 1.Draußen stürmt und schneit es.
    1. بیرون طوفان است و برف می آید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان