[فعل]

stülpen

فعل گذرا و ناگذر

1 روی چیزی) گذاشتن) روی چیزی) برگرداندن)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان