[اسم]

das Telefoninterview

/tˌeːleːfˈoːnɪntˌɛɾviːf/
قابل شمارش خنثی

1 مصاحبه تلفنی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان