[اسم]

der Telefonist

قابل شمارش مذکر

1 اپراتور متصدی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان