[اسم]

das Telefongespräch

/teleˈfoːnɡəˌʃpʀɛːç/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Telefongespräche] [ملکی: Telefongespräch(e)s]

1 گفت و گوی تلفنی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان