[اسم]

die Telefonanlage

/tˌeːleːfˈoːnanlˌɑːɡə/
قابل شمارش مونث

1 تجهیزات تلفن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان