[صفت]

tektonisch

قابل مقایسه

1 ساختی مربوط به) ساختمان و معماری)

2 زمین‌ساختی وابسته به) دگرکونی‌های زمین)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان