[اسم]

das Telefonat

/teləfoˈnaːt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Telefonate] [ملکی: Telefonat(e)s]

1 مکالمه تلفنی

  • 1.Das Telefonat dauerte fast eine Stunde.
    1. مکالمه تلفنی تقریبا یک ساعت طول کشید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان