[صفت]

telefonisch

/teleˈfoːnɪʃ/
غیرقابل مقایسه

1 تلفنی از طریق تلفن

  • 1.Du kannst mich telefonisch erreichen.
    1 . تو می توانی تلفنی به من دسترسی داشته باشی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان