[صفت]

unbewohnt

قابل مقایسه

1 خالی از سکنه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان